Stare-Zdjęcia.pl | Miejsca zapomniane – Historie odzyskane
4699
home,page,page-id-4699,page-template,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

star

O pro­jek­cie słów kilka…

Pro­jekt zakłada real­iza­cję strony inter­ne­towej oraz aplikacji sku­pi­a­ją­cych stare zdję­cia, fotografie i pocztówki, ukazu­jące wygląd oraz zachodzące zmi­any pod­karpac­kich miast na przestrzeni dziejów.
Aplikacja jak i strona w założe­niu ma pełnić funkcję innowa­cyjnego mate­ri­ału eduka­cyjnego przez­nac­zonego dla szkół. Sukcesy­wnie doda­jemy zdję­cia tworząc bazę obrazu­jącą pod­karpackie miasta. Na jej pod­stawia zbudu­jemy 10 mod­eli zajęć rekomen­dowanych przez Insty­tut His­torii UR oraz przeprowadz­imy 10 “żywych lekcji his­torii” w tere­nie z znanym rzes­zowskim his­to­rykiem A. Bie­lendą zabier­a­jąc młodzież na spac­ery po ich miejs­cowoś­ci­ach, prezen­tu­jąc im za pomocą aplikacji w table­tach lub tele­fonach dziedz­ictwo kul­tur­owe miejsc w których żyją.
Efekty naszych dzi­ałań kieru­jemy do młodzieży ale również do turys­tów lub prze­chod­niów które­gokol­wiek z pod­karpac­kich miast i miasteczek. Chcemy aby użytkown­icy mogli za pomocą tele­fonu prze­nieść się w przeszłość i móc porów­nać obraz rzeczy­wisty z obrazem his­to­rycznym danego miejsca.
Zamierzamy połączyć “his­torię z innowa­cyjnoś­cią”, „trady­cje z tech­nologią” sze­roko i bezpłat­nie udostęp­ni­a­jąc rezul­taty pro­jektu.
Pro­jekt jest real­i­zowany pod hon­orowym patronatem Nar­o­dowego Cen­trum Kultury.

 

Mapa z lokaliza­cją zdjęć

 

 

 

 

 

 

Film pro­mu­jący projekt

Trailer

W nagra­niu udział wzięli — aktor Marek Pyś, his­to­ryk Alek­sander Bie­lenda oraz młodzież Dynowskiego Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego w składzie: Karolina Łojko, Dominika Kasprow­icz, Michał Hyjek, Bar­tosz Motyka , Szy­mon Motyka, Marcin Szajnik.

Prze­jdź do ser­wisu youtube

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statystyki pro­jektu 

9

zdjęć zostało dziś dodanych

12

zdjęć zostało dodanych w tym tygodniu

55

zdjęć zostało dodanych w tym roku

644

osób odwiedz­iło naszą strone

 

 

 

 

 

 

 

 

googleplay1

Pobierz aplikacje na androida

Aplikacja określi Twoje położe­nie wzglę­dem utr­walonych na starych zdję­ci­ach budynków, ulic i obiek­tów które zachowały się na starych fotografi­ach i pocztówkach. Więk­szość zdjęć zaw­iera rok pow­sta­nia zdję­cia, opis zlokali­zowanego miejsca oraz infor­ma­cje skąd zdję­cie pochodzi. Aplikacja pozwala na wyz­nacze­nie drogi do konkret­nie wybranego przez nas miejsca stwarza­jąc możli­wość indy­wid­u­al­nego zaplanowa­nia trasy po “starych miastach”.

 

Pobierz aplikacje

 

 

 

 

 

 

 

Pro­jekt rekomendują

unnamed

 

 

 

mou1

 

Dzi­ała­nia z młodzieżą

W nagra­niu udział wzięli — aktor Marek Pyś, his­to­ryk Alek­sander Bie­lenda oraz młodzież Dynowskiego Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego w składzie: Karolina Łojko, Dominika Kasprow­icz, Michał Hyjek, Bar­tosz Motyka , Szy­mon Motyka, Marcin Szajnik.

Więcej

 

 

wyslijzdjecie

Włącz się do projektu

Jeśli dys­ponu­jesz starymi zdję­ci­ami swo­jej miejs­cowości sko­rzys­taj z for­mu­la­rza kon­taktu z biurem projektu
Wyślij swoje zdję­cie

 

Bez nazwy-2